E
Rakennetun ympäristön nimikkeistöjen kehittäminen -projektin palautekanava on nyt auki

buildingSMART Finlandin ja Rakennustietomalli Oy:n RYTV-hankeohjelman Rakennetun ympäristön nimikkeistöjen kehittäminen -projektissa kartoitetaan kokemuksia ja kehitysehdotuksia luokitteluihin ja nimikkeistöihin liittyen. Projektin tavoitteena on havaintojen ja tulosten perusteella tunnistaa akuutit kehitystarpeet, laatia hallintamalli nimikkeistöjen ylläpidolle sekä laatia suunnitelma jatkotoimenpiteille.

Luokittelut ja nimikkeistöt ovat olennainen osa rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta sekä koneluettavuutta. Luokitteluja ja nimikkeistöjä tarvitaan ryhmittelemään ja jäsentämään tietoja, ja tukemaan toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon kehitettyjä tietorakenteita ja tiedostomuotoja. Luokittelujen, nimikkeistöjen ja sanastojen avulla koneluettava tieto voidaan tehdä ihmisluettavaksi. Ja päinvastoin.

Olemme vuosikymmenien aikana tottuneet käyttämään nimikkeistöjä ja luokitteluita esimerkiksi malleissa, työselostuksissa, tehtäväluetteloissa, raporttien sisällysluetteloissa, määräluetteloissa ja kustannusarvioissa. Luokitteluiden ja nimikkeistöjen rooli korostuu entisestään, kun eri toimijoiden tuottamaa tietoja käytetään ja hyödynnetään kestävän kehityksen, kiertotalouden, hiilineutraalisuuden, energia- ja materiaalitehokkuuden jne. arvioinnissa, optimoinnissa ja raportoinnissa. Teknologiakehityksen myötä on myös mahdollista ratkaista luokitteluiden ja nimikkeistöjen hyödyntäminen eri tavalla kuin aikaisemmin.

Suomessa rakennetun ympäristön kokonaisuudessa on käytössä useita nimikkeistöjä ja ne kohdistuvat pääasiallisesti omille toimialueilleen. Yleisiä ja kansallisia nimikkeistöjä on kehitetty vuosien saatossa eri tarkoituksiin ja eri lähtökohdista - toisaalta joidenkin nimikkeistöjen osalta systemaattinen päivittäminen ja ylläpito on jäänyt tekemättä tai sitä tapahtuu vain satunnaisesti.

On myös havaittu, että nykyiset nimikkeistöt eivät kata kuin osan näkökulmista ja tarpeista. Nimikkeistöt voivat olla ryhmittelyltään päällekkäisiä tai ne ovat sisällöltään ristiriitaisia. Toimijoilla on erilaiset näkemykset siitä, mihin luokitteluja ja nimikkeistöjä tarvitaan tai miksi niiden käyttäminen on tärkeätä. Olemassa olevia nimikkeistöjä sovelletaan projekti- ja toimijakohtaisesti. Vuosien saatossa on kehitetty täysin uusia nimikkeistöjä (ja luokitteluita) vastaamaan muuttuneita käyttötarkoituksia, tai täydentämään aikaisempien puutteita.

Projektin tavoitteena on havaintojen ja tulosten perusteella tunnistaa akuutit kehitystarpeet, laatia hallintamalli nimikkeistöjen ylläpidolle sekä laatia suunnitelma jatkotoimenpiteille.

Projektin aikana koostetaan kansalliset nimikkeistöt ns. nimikkeistökartalle, jonka perusteella toimijoilla on nykyistä selkeämpi näkemys eri nimikkeistöjen ja luokitteluiden olemassaolosta, käyttötarkoituksista ja julkaisualustoista.

Projektin ajaksi on perustettu palautekanava, jolle eri toimijat ja sidosryhmät voivat jättää kommentteja, palautetta ja muutos- ja korjaustarpeita nimikkeistöihin liittyen.

Maanantaina 15.4. klo 13:00-15:00 järjestetään avoin työpaja, jossa esitellään projektin tuloksia ja käydään avointa vuoropuhelua nimikkeistöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyen. Projektiryhmä toivoo, että työpajaan osallistuisi laaja-alaisesti eri organisaatioista nimikkeistöjen kehittämisessä ja hyödyntämisessä mukana olevia henkilöitä. 

Työpajan tapahtuma julkaistaan myöhemmin, mutta kannattaa laittaa aika jo nyt kalenteriin. 

Nimikkeistöjen palautekanava

Lue projektista enemmän: Rakennetun ympäristön nimikkeistöjen kehittäminen –projektisuunnitelma 

Nimikkeistöjen palautekanavalle pääsee helposti myös buildingSMART Finlandin etusivulta. 


Lisätietoja:

Johanna Jalas 

johanna.jalas(a)ramboll.fi

Juha Liukas

juha.liukas(a)sitowise.com


E
Tekniikkakannatusten suunnittelu ja mallinnus –käyttötapauskuvaus nyt kommentoinnissa 21.3. asti