E
Iso askel – InfraBIM-ohjekokonaisuus päivitetty
mennessä bSF | huhti 29, 2016

BuildingSMART Finlandin Infran vuoden 2015 kehityshankkeiden tuloksena on julkaistu:

  • YIV-ohjeiden osat 8-12
  • InfraBIM-nimikkeistön versio 1.6
  • Inframodel4-määrittely

YIV-ohjeet

YIV-ohjeet on nyt julkaistu kokonaisuudessaan, kun osat 8-12 julkaistiin 11.2.2016.

YIV Osassa 8 määritellään laadunvarmistustoimenpiteitä, jotka liittyvät pääosin mallin teknisen sisällön tarkastukseen, ei niinkään suunnitelman oikeellisuuden arviointiin. Osassa 9 esitetään eri suunnitteluvaiheissa tehtävien määrien arvioinnin periaatteita ja siltä pohjalta tehtäviä infrahankkeen kustannusten arviointia. Osassa 10 esitetään havainnollistamisen käyttöä mm. eri ratkaisujen analysointiin ja vertailuun. Havainnollistaminen on jaettu kahteen erilliseen aihepiiriin, tekninen havainnollistaminen ja esittävä havainnollistaminen. YIV Osassa 11 tullaan esittämään infran kunnossapitoa koskevia mallintamisen ohjeita. Julkaistu ohje käsittelee päällystystöitä. Osassa 12 on nyt julkaistu yksi ohje, jossa kuvataan työkoneautomaatiota hyödyntävän tie- ja ratarakennushankkeen maarakennustöiden mallipohjaista laadunvalvontamenettelyä ja siitä saatavaa aineistoa. Osassa 12 pyritään julkaisemaan suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa kehittäviä inframallintamisen ohjeita.

Ohjeisiin tullaan tästä eteenpäin viittaamaan YIV-ohjeina ja uusimmat löytyvät sivulta http://buildingsmart.fi/yiv/. Vanhemmat versiot tullaan säilyttämään ja ovat löydettävissä voimassaoloajan mukaisesti.

InfraBIM-nimikkeistö

InfraBIM-nimikkeistöstä on vihdoin julkaistu versio 1.6. Nimikkeistö on päivitetty infra-rakennusosanimikkeistön 2015 mukaisesti ja siihen lisätty geometrialinjoja, maaperämallin pintoja sekä niiden tulkintaa koskevat koodit. Mallikuvia on täydennetty erityisesti katuihin ja vesiväyliin liittyen. Nimikkeistöön liittyy myös vastaavuustaulukko (excel-tiedosto) InfraBIM-nimikkeistön ja rakennusosanimikkeistön välillä. InfraBIM-nimikkeistö on käyttöönotettavissa heti esim. Inframodel3: a käytettäessä.

Inframodel4

Inframodel4-määrittely valmistui helmikuussa 2016. Määrittelystä on toteutettu kattava verkkodokumentaatio sekä Inframodel-formaatin mukaisen xml-tiedoston sisällön ja rakenteen kuvaavat skeemamäärittelyt. Edellä mainitut ovat tarkoitettu lähinnä ohjelmistokehittäjille.  Esityksessä Inframodel_4_uudet_osat.pdf on pyritty kertomaan Inframodel4:n sisällöstä käyttäjien kannalta.

Voimassa olevat ohjeet

InfraBIM-sivuilta löytyvät ensisijaisesti uusimmat voimassa olevat ohjeet, joihin voidaan viitata tarjouspyynnöissä ja sopimusasiakirjoissa ilman vuosilukua, esim. Yleiset Inframallivaatimukset YIV. Yleisiin inframalliohjeisiin inframallivaatimuksiin. Aikaisemmat versiot tullaan tallentamaan niin, että ne löytyvät voimassaoloajan perusteella.

Standardointi- ja kehitystyö 2016

YIV-ohjeista tullaan keräämään palautetta, eli kehittämisehdotuksia, täydennystarpeita jne. systemaattisesti nettikyselyjen, asiakastapaamisten ja työpajojen avulla.

Rakennetun ympäristön eri nimikkeistöjä (mm. Infra- ja Talo-nimikkeistöt) tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena tietomallinnuksen ja tiedonhallinnan kannalta sekä selvittämään, miten attribuutti- ja ominaisuustiedot liitetään nimikkeistöihin.

Inframodel4:ssa alkaa käyttöönottovaihe, jossa teknologiatoimittajat  toteuttavat tarvittavat luku- ja kirjoitustoiminnallisuudet sovelluksiinsa. Tilaajat tulevat vaatimaan Inframodel4:n käyttöä vuoden 2017 aikana alkavissa hankkeissa. BSF Infran standardointiryhmä tulee tukemaan käyttöönottoa liittyen mm. testaukseen.  Tiedonsiirron kokeiluun pyritään löytämään sopivia hankkeita. Niissä voidaan keskittyä esim. yhteen kokonaisuuteen kuten toteumatietojen siirtoon tai syvästabilointiin.

Inframodel ja kansainvälinen standardointi

Suomalaisen Inframodel-määrittelyn pohjalta on tehty myös kansainvälinen LandXML- sovellusohje, jonka buildingSMART International (bSI) on virallisesti hyväksynyt helmikuussa 2016 ja julkaissut nimellä Model View Definition for LANDXML v1.2. Näin bSI käytännössä suosittaa olemassa olevan LandXML-standardin käyttöä Inframodel3-määrittelyjen mukaisessa laajuudessa ja yhteensopivasti niiden kanssa, ainakin siihen saakka kunnes näitä infran määrittelyjä kattavat seuraavan sukupolven IFC-standardin laajennukset aikanaan valmistuvat.

E
Euroopan julkinen sektori yhdessä kohti maailmanluokan digitaalista rakennusalaa
mennessä bSF | huhti 11, 2016